Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Thắng Quang
  • 2 Nguyễn Nhân
  • 3 Đức Chung
  • 4 Nhì Tây
  • 5 Thiên Phạt

Tài Khoản #56821 - Bảng ngọc : 90 - Rank B.Kim

#76407 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 20
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 20

Skin: 15

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY
Đã cọc

#75269 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 23
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 23

Skin: 19

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY

#72619 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 20
● Trang Phục: 14
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 20

Skin: 14

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY

#71936 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 24
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 24

Skin: 17

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY

#69875 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 28
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 28

Skin: 17

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY

#69735 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 22
● Trang Phục: 13
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 22

Skin: 13

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY

#67989 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 23
● Trang Phục: 13
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 23

Skin: 13

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY

#67979 - Bạc

Acc game


● Rank: Bạc
● Tướng: 19
● Trang Phục: 12
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 19

Skin: 12

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY

#56821 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 23
● Trang Phục: 12
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 23

Skin: 12

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY

#56810 - Bạc

Acc game


● Rank: Bạc
● Tướng: 26
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 71

Tướng: 26

Skin: 17

Ngọc: 71

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY

#56806 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 27
● Trang Phục: 13
● Bảng Ngọc: 76

Tướng: 27

Skin: 13

Ngọc: 76

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY

#53856 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 27
● Trang Phục: 13
● Bảng Ngọc: 66

Tướng: 27

Skin: 13

Ngọc: 66

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY