Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Thắng Quang
  • 2 Nguyễn Nhân
  • 3 Đức Chung
  • 4 Nhì Tây
  • 5 Heo Nhai

Tài Khoản #77372 - Bảng ngọc : 90 - Rank B.Kim

#75279 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 21
● Trang Phục: 18
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 21

Skin: 18

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 400,000 XEM ACC

500,000đ

MUA NGAY

#68283 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 27
● Trang Phục: 18
● Bảng Ngọc: 80

Tướng: 27

Skin: 18

Ngọc: 80

Giảm giá: 0%

ATM 400,000 XEM ACC

500,000đ

MUA NGAY

#68277 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 32
● Trang Phục: 23
● Bảng Ngọc: 79

Tướng: 32

Skin: 23

Ngọc: 79

Giảm giá: 0%

ATM 400,000 XEM ACC

500,000đ

MUA NGAY

#66538 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 22
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 22

Skin: 15

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 400,000 XEM ACC

500,000đ

MUA NGAY

#57079 - Bạc

Acc game


● Rank: Bạc
● Tướng: 24
● Trang Phục: 21
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 24

Skin: 21

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 400,000 XEM ACC

500,000đ

MUA NGAY

#56844 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 35
● Trang Phục: 28
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 35

Skin: 28

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 400,000 XEM ACC

500,000đ

MUA NGAY

#55162 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 26
● Trang Phục: 12
● Bảng Ngọc: 83

Tướng: 26

Skin: 12

Ngọc: 83

Giảm giá: 0%

ATM 400,000 XEM ACC

500,000đ

MUA NGAY

#55108 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 34
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 83

Tướng: 34

Skin: 17

Ngọc: 83

Giảm giá: 0%

ATM 400,000 XEM ACC

500,000đ

MUA NGAY

#53473 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 20
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 81

Tướng: 20

Skin: 17

Ngọc: 81

Giảm giá: 0%

ATM 400,000 XEM ACC

500,000đ

MUA NGAY

#41709 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 39
● Trang Phục: 18
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 39

Skin: 18

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 400,000 XEM ACC

500,000đ

MUA NGAY

#41705 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 25
● Trang Phục: 22
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 25

Skin: 22

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 400,000 XEM ACC

500,000đ

MUA NGAY

#6908 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 32
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 32

Skin: 16

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 400,000 XEM ACC

500,000đ

MUA NGAY